[NR SHPALLJES]

INSTITUTI I STATISTIKAVE

Logo

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet:
Supervizorë TI, në njësinë Teknologjisë së Informacionit (TI) për projektin pilot të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020

TITULLI I SHPALLJES SUPERVIZORË TI, NË NJËSINË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT (TI) PËR PROJEKTIN PILOT TË CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2020
Termat e referencës:
• Instalon, konfiguron, mirëmban tabletat/paisjet kompjuterike në përdorim nga stafi i terrenit;
• Jep zgjidhje në lidhje me çështjet teknike për problematikat që ndesh stafi i terrenit( anketues/kontrollorë/mbikqyrës);
• Mbështet stafin e terrenit në lidhje me përdorimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit nëpërmjet asistencës teknike;
• Merr pjesë në trajnim;
• Merr pjesë në përzgjedhjen e stafit kontrollor/anketues;
• Sigurohet që të ketë komunikim të vazhdueshëm me stafin e terrenit, Përgjegjësit të Njësisë Bashkiake dhe Drejtuesin e Njësisë së TI të Censit;
• Trajnon anketuesit/kontrollorët për përdorimin e TI;
• Sigurohet që anketuesit/kontrollorët përdorin infrastrukturën e TI sic duhet gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave;
• Raporton çdo problem serioz tek kreu i njësisë TI sa më shpejtë të jetë e mundur;
• U përgjigjet kërkesave të përdoruesve për asistencë. Identifikon burimin e problemit (software/hardware ose gabim anketuesi/kontrollori) dhe zgjidh problemin, e referon dhe e diskuton problemin me Njësinë TI të Censit;
• Kryen detyra të tjera që mund t’i ngarkohen.
Kriteret e përzgjedhjes së Operatorëve:a - Diplome e nivelit Bachelor ne shkeca te Teknologjise se Informacionit
b - Preferohet fusha e studimeve Informatikë, Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Informatike, ose fusha të ngjashme.
c - Eksperienca ne fushen e TI perben avantazh
Informacione te tjera:a - Supervizoret kerkohen sipas qarqeve. Ne linkun e mëposhtëm gjeni pershkrimin e punes dhe tabelën e shpërndarjes sipas qarqeve përkatëse.
Aplikantet duhet të specifikojne në CV-në e tyre, qarkun për të cilin aplikojnë.

b- Periudha e punësimit është 6 javë.
Material plotësueshttp://www.instat.gov.al/media/6098/p%C3%ABrshkrim-pune-p%C3%ABr-supervizor-it-p%C3%ABr-cens-2020.pdfAfati i aplikimit:8/25/2019
Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me kontrata të përkohëshme.

Në ngarkim ...