[NR SHPALLJES]

INSTITUTI I STATISTIKAVE

Logo

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet:
4 SUPERVIZORE në kuadër të Projektit Pilot të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020

TITULLI I SHPALLJES 4 SUPERVIZORE NË KUADËR TË PROJEKTIT PILOT TË CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2020
Termat e referencës:
 Merr pjesë dhe ndjek rregullisht trajnimin e organizuar për mbikqyrësit;
 Tërheq bazën materiale për Kontrollorët dhe Anketuesit dhe nënshkruan procesverbalin përkatës;
 Mban përgjegjesi për sigurinë e bazës material të marë në ngarkim;
 Siguron disponibilitetin e paisjeve (tabletë) tek Specialisti IT-se gjatë përgatitjes se tabletave përpara fazës së trajnimit të tyre;
 Përgatit materialet e nevojshme për trajnimin e Kontrollorëve.
 Kryen kalimin e bazës material (kontrollorë dhe Anketues) tek Kontrollori përkatës pas përfundimit të trajnimit dhe nënshkruan procesverbalin përkatës.
 Bazuar në Ligjin Nr. 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare”, anketuesi duhet të respektojë rregullat e konfidencialitetit;
Kriteret e përzgjedhjes së Operatorëve: Të kenë diplomën e shkollës së mesme (arsimi i lartë përbën avantazh)
 Të jenë banorë rezidentë në Bashkinë përkatëse;
 Preferohet të jenë të moshës nga 21 deri në 60 vjec;
 Të jenë të aftë të lëvizin në distancë të largëta;
 Të zotërojnë aftësitë mira komunikuese;
 Të jenë të familjarizuar në përdorimin e mjeteve komunikuese, (kompjuter tablet);
 Të jenë të gatshëm për ndjekjen e punës në terren;
 Të jenë të papunë;
 Personat me eksperienca të mëparshme në vrojtime përbëjnë avantazh
Informacione te tjera:Sqarim:
TE GJITHE APLIKANTET, NE CV-NE E TYRE, TE SPECIFIKOJNE NJESINE ADMINISTRATIVE PER TE CILEN KERKOJNE TE PUNOJNE, SIPAS TABELES SE SHPERNDARJES TE CILEN E GJENI BASHKELIDHUR KETIJ NJOFTIMI

Material plotësuesPershkrimi i punes dhe tabela e shperndarjes: http://instat.gov.al/media/6070/supervizor-_pershkrimi-punes-dhe-tabela-e-shperndarjes.pdfAfati i aplikimit:8/23/2019
Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me kontrata të përkohëshme.

Në ngarkim ...