[NR SHPALLJES]

INSTITUTI I STATISTIKAVE

Logo

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet:
Specialist i Burimeve Njerëzore për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020

TITULLI I SHPALLJES SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE PËR CENSIN E POPULLSISË DHE BANESAVE 2020
Termat e referencës:
• Ndjek dhe zbaton procedurat ligjore mbi menaxhimin e burimeve njerezore ne lidhje me rekrutimin
• Kryen vleresimin e punonjesve referuar performances së tyre
• Mbledh dhe administron dokumentacionin e punonjesit te rekrutuar
• Permbush nevojat e institucionit me burime te kualifikuara njerëzore
• Harton Përshkrimet e Punës, kriteret e përgjithshme dhe specifike për pozicionet referuar aktiviteteve të Cens-it.
• Harton dhe dërgon njoftimet për publikim, brenda afateve, për pozicionet e lira në kuadër të aktiviteteve të CENS-it.
• Administron te gjitha dokumentat qe lidhen me procedurat e rekrutimit për të gjithë kandidatët fitues në kuadër të aktiviteteve të CENS-it.
• Administron të gjitha Kontratat Individuale të Punës për punëmarrësit e punësuar në kuadër të aktiviteteve të CENS-it.
• Harton shkresat administrative në kuadër të realizimit të aktiviteteve të CENS-it.
• Ndjek dhe monitoron pagesat që do të kryhen për të punësuarit në kuadër të aktiviteteve të CENS-it.
Kriteret e përzgjedhjes së Operatorëve:- Të ketë përfunduar studimet universitare në shkencat shoqërore/sociale.
Informacione te tjera:a - Periudha e punësimit - 30 muaj ( pë vitet 2019, 2020, 2021)

b - Në linkun e mëposhtëm gjeni përshkrimin e detajuar të punës për pozicionin
Material plotësueshttp://www.instat.gov.al/media/6103/p%C3%ABrshkrim-pune-p%C3%ABr-specialist-burime-njerezore-p%C3%ABr-cens-2020__.pdfAfati i aplikimit:8/8/2019
Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me kontrata të përkohëshme.

Në ngarkim ...